image

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego

KONTAKT Z UCZELNIĄ

Oferta uczelni

<p>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu powstała 1 czerwca 2001 roku. Uczelnia stawia sobie za cel upowszechnianie twórczej postawy wśród studentów. Aktywność człowieka jest podstawą zmiany mentalności:<strong>biernej postawy wobec rzeczywistości</strong>. Poprzez to działanie Uczelnia sprzyja samozatrudnieniu, a więc tworzeniu nowych miejsc pracy, co pozwoli na odejście od dominującego modelu pracownika najemnego. Uczelnia w Tarnobrzegu stwarza dogodne warunki do uzyskania wyższego wykształcenia, a tym samym ułatwia skuteczniejsze poszukiwanie własnego miejsca na wymagającym rynku pracy. W Uczelni są zatrudnieni profesorowie z renomowanych ośrodków akademickich. Młoda kadra dydaktyczna Uczelni doskonali swoje umiejętności dydaktyczne uzyskując coraz to wyższe stopnie naukowe oraz uczestnicząc w konferencjach naukowych.Realizacja planów studiów zgodna ze standardami kształcenia jest uzupełniana praktykami zawodowymi, które służą studentom w poznaniu specyfiki przyszłej pracy zawodowej. Biuro Karier poprzez doradztwo, udzielanie informacji pomaga studentom w wyborze drogi zawodowej. Uczelnia posiada własną infrastrukturę administracyjno-dydaktyczną, w tym nowy budynek dydaktyczny przy ulicy Wyszyńskiego. Zajęcia realizowane są w nowoczesnych salach dydaktycznych, wyposażonych w wysokiej jakości systemy audiowizualne. Własna biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem, obejmującym pozycje przede wszystkim z zakresu pedagogiki, pomocy społecznej, psychologii, zarządzania, rachunkowości, ekonomii, marketingu, socjologii, filozofii, prawa, matematyki.  Uczelnia oferuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pomoc materialną w postaci stypendiów: naukowych, socjalnych, mieszkaniowych, na wyżywienie oraz zapomóg. Istnieje możliwość poszerzania zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych. Istotnym przejawem aktywności studenckiej jest działalność kół naukowych, Samorządu Studenckiego oraz Akademickiego Związku Sportowego. Dzięki temu studenci mogą uczestniczyć w interesujących wydarzeniach naukowych i kulturalnych.  Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zapewnia życzliwą i kompetentną obsługę. Pracownicy służą zawsze pomocą i rzetelną informacją. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej i stale unowocześnianym i uaktualnianym programom nauczania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof.Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oferuje również studia podyplomowe. Są one skierowane do absolwentów pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w ramach kształcenia ustawicznego. Warunkiem uczestnictwa są ukończone studia I lub/i II stopnia.

Władze i kadra uczelni

Rektor:
dr Paweł Maciaszczyk

Prorektor do spraw Nauczania:
dr Monika Piątek

Prorektor do spraw Rozwoju:
dr Stanisław Lis

Kanclerz:
mgr Dorota Kotara-Marchewka

p.o. Kwestora
mgr Hanna Haliniarz

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych:
dr Beata Zięba-Kołodziej

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych:
dr Aleksander Kasprzyk

Proponujemy następujące studia podyplomowe

DORADZTWO ZAWODOWE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
AKTYWIZACJA I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
RESOCJALIZACJA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
ZARZĄDZANIE PRZYSZŁOŚCIĄ
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
LOGOPEDIA
PRACA Z RODZINĄ Z PROBLEMEM PRZEMOCY
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
MEDIACJE I NEGOCJACJE
PSYCHOONKOLOGIA
NAUCZYCIEL DOMOWY
BIBLIOTERAPIA
EDUKACJA I RECHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM
PRACA Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I ICH RODZINAMI
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
ASYSTENTURA RODZINY
PRACA Z OSOBAMI STARSZYMI
STUDIA KWALIFIKACYJNE Z PEDAGOGIKI
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE

Imię
Nazwisko
Adres email
Telefon
Treść
Kod
Login
Adres email